رویدادهای نانوفناوری بازساختی

رویدادهای در حال انجام


سومین سمپوزیوم نانوفناوری بازساختی ایران

با حضور پروفسور سیفعلیان از لندن

دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 30 بهمن 1396

مشاهده

اولین کارگاه تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در عرصه فناوری های همگرا

با حضور پروفسور سیفعلیان از لندن

دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 29 بهمن 1396

مشاهده


رویداد های پیشین